Informatie over ons privacyreglement

Wanneer u contact heeft opgenomen met De Kleine Waard, willen we u graag informeren over:

 • Registratie van (uw) gegevens
 • Informatiedeling aan derden/samenwerkingspartners (met uw toestemming)
 • Uw rechten m.b.t. de registratie van gegevens

De wet geeft ons de verplichting om u op een zo goed mogelijke manier te informeren over de registratie en hoe wij hiermee omgaan. Grondslag voor verwerking van gegevens ligt in art 6.1 van de Wet op AVG. Uitgangspunt voor het registreren van gegevens is gericht op uw hulp- of ondersteuningsvraag en de door u gegeven toestemming tot verwerken van gegevens.

Indien u akkoord gaat met dagbesteding bij De Kleine Waard, geeft u automatisch toestemming tot het verwerken van de door u verstrekte gegevens, deze gegevens blijven binnen ons eigen computersysteem. Indien wij hiervan af willen wijken dan informeren wij u en verzoeken wij u om toestemming tot het verstrekken van gegevens aan derden.

Wij vragen u bij aanvang van de start van de dagbesteding om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. U geeft dan toestemming voor:

 • Het delen van informatie/gegevens binnen het team/overleg;
 • Het delen van uw gegevens aan derden, mits dit passend is bij uw hulp- of ondersteuningsvraag (bijv. als wij u ondersteunen door middel van een PGB, dan moet informatie worden gedeeld met de Gemeente Hoeksche Waard).

Kunnen wij hiervan afwijken?

De wet geeft ons ruimte om informatie te delen zonder uw toestemming als wij de inschatting maken dat er sprake is van “vitaal belang”. Hiervan kan bijv. sprake zijn bij (levens)bedreigende situaties. Wij zullen u hierover ook informeren.

Welke gegevens registreren wij?

Uitgangspunt is dat wij slechts die gegevens registreren welke u aan ons ter beschikking stelt. Wij zullen u vragen naar:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode en Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • BSN nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Hulpvraag;
 • Informatie over uw gezondheid, diagnose eerdere hulpverlening, etc.

Uitgangspunt bij registratie

Wij houden bij registratie van uw gegevens rekening met de volgende uitgangspunten:

 • Gerechtvaardigdheid (is het juist en noodzakelijk om (bepaalde)gegevens en informatie te registreren?);
 • Proportionaliteit (Wij registreren alleen die gegevens die voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn);
 • Subsidiariteit (wij registreren alleen de noodzakelijke gegevens, passend bij uw vraag);
 • Rechtmatigheid (mogen wij gegevens registreren?);
 • Transparantie (is het duidelijk voor u wat wij registreren?) Wij zijn open in onze communicatie;
 • Doelbinding (alleen dat wat nodig is voor de doelen die u en wij stellen);
 • Juistheid (kloppen gegevens en informatie?).